Algemene en Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle gesloten overeenkomsten tussen opdrachtgever en Happy Dish.

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt met opdrachtnemer Happy Dish bedoeld.
2. Happy Dish, gevestigd te Wijchen, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
3. Met opdrachtgever wordt bedoeld:
de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon die met Happy Dish een overeenkomst wenst af te sluiten of afgesloten heeft.

Overeenkomst: de schriftelijke bevestiging door Happy Dish van een opdracht(en)/dienst(en)/activiteit(en), dan wel de (mondelinge) aanvaarding door opdrachtgever van een niet herroepen offerte van Happy Dish, dan wel bij gebreke daarvan een factuur van Happy Dish.

Opdracht/dienst/activiteit: de in de overeenkomst verstrekte opdracht(en)/dienst(en)/activiteit(en) van opdrachtgever aan Happy Dish.

Toeleveranciers: enige derde die door Happy Dish voor de uitvoering van de Overeenkomst is ingeschakeld.

Artikel 2 Algemeen/ Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere levering van Happy Dish en op iedere overeenkomst tussen Happy Dish en Opdrachtgever, behoudens en voor zover door Happy Dish schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Happy Dish, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Happy Dish en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
6. Door de levering in ontvangst te nemen verbindt de opdrachtgever zich overeenkomstig deze voorwaarden te handelen en aanvaardt hij de voor hem uit deze condities voortvloeiende aansprakelijkheden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De prijzen op de website en in offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Happy Dish het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2. De benodigde gegevens, waarmee de uitvoering van de opdracht naar behoren kan geschieden, worden door opdrachtgever op de door Happy Dish gewenste wijze verstrekt. Tevens verschaft opdrachtgever alle verdere noodzakelijke medewerking, ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
3. Happy Dish zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor de uitvoering van de overeenkomst zal Happy Dish haar werkzaamheden naar eigen inzicht kunnen indelen en uitvoeren. Happy Dish is niet in loondienst van Opdrachtgever.

Artikel 5 Toeleveranciers
Wanneer Happy Dish voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van derden verstrekt zij tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen voor en namens de Opdrachtgever een opdracht aan deze toeleveranciers.

Artikel 6 Mutaties in de overeenkomst
1. Indien opdrachtgever, na de totstandkoming van de opdracht, wijzigingen wenst aan te brengen in de overeenkomst, worden deze wijzigingen door Happy Dish schriftelijk aan opdrachtgever bevestigd. De gewenste wijzigingen worden alleen in de overeenkomst verwerkt, indien de wijzigingen door Happy Dish redelijkerwijs uit te voeren zijn. De financiële en andersoortige consequenties, voortkomend uit de wijziging, worden door Happy Dish schriftelijk doorgegeven aan opdrachtgever en in rekening gebracht.
2. Happy Dish behoudt zich het recht om wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen, indien nakoming van de overeenkomst anders niet of allerminst mogelijk is. Happy Dish zal zorgen voor wijzigingen die naar alle redelijkheid in overeenstemming zijn met de aard van de gewijzigde onderdelen van de overeenkomst. De benodigde wijzigingen worden, na overleg met opdrachtgever, schriftelijk bevestigd door Happy Dish.

Artikel 7 Facturering en betaling
1. Betalingsvoorwaarden.
1.1. Betalingen dienen te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum door storting op een door Happy Dish aan te wijzen bankrekening. Alle betalingen door Opdrachtgever dienen te geschieden zonder enig recht van opschorting, korting of verrekening.
2. Betalingen dienen te geschieden op het bankrekeningnummer van Happy Dish
3. Indien opdrachtgever niet aan de verplichtingen, zoals genoemd in artikel 6.1 en 6.2 of anders zoals vermeld in de overeenkomst of bevestiging, voldoet, zal de overeenkomst worden ontbonden. De door de opdrachtgever aangegane financiële verplichtingen ten aanzien van Happy Dish blijven echter van toepassing.
4. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Happy Dish zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele vordering, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Happy Dish heeft. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surseance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de onderneming van Opdrachtgever zijn de verplichtingen van Opdrachtgever eveneens onmiddellijk opeisbaar. Happy Dish heeft in bovengenoemde gevallen het recht de uitvoering van Overeenkomsten op te schorten, totdat Opdrachtgever aan alle opeisbare verplichten heeft voldaan
5. Zodra Opdrachtgever in verzuim is, is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle kosten van Happy Dish ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten worden gefixeerd op tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 15,-. Indien Happy Dish aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, is Opdrachtgever deze verschuldigd.
6. Indien nodig vindt na uitvoering van de overeenkomst een definitieve afrekening plaats, eventueel op basis van de in de overeenkomst of bevestiging vermelde voorwaarden. Voor de te verrichte betalingen verstuurt Happy Dish facturen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Happy Dish is enkel aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan personen en andere zaken, voor zover deze schade is veroorzaakt door een gebrek of het gevolg is van opzet of grove schuld van Happy Dish of van door Happy Dish ingeschakelde derden.
2. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld en behoudens het hierboven in artikel 8.2 bepaalde, is Happy Dish niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van opdrachtgever als bij derden. De opdrachtgever vrijwaart Happy Dish van eventuele vorderingen van derden.
3. Indien Happy Dish ingevolge voorafgaande gehouden is de schade die opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan de in voorafgaande artikelen bedoelde schaden die de opdrachtgever mocht lijden, is Happy Dish nimmer aansprakelijk.
4. De rechtsvordering tot schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Happy Dish ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van een jaar, nadat de opdrachtgever bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.
5. Happy Dish is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor diefstal, enigerlei schade of letsel die tijdens de uitvoering van de Opdracht aan Opdrachtgever ontstaat, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Happy Dish of een door hem ingeschakelde derde.
6. Opdrachtgever staat in voor de schade die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan derden wordt toegebracht en waarvoor Opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde op grond van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is en Opdrachtgever zal Happy Dish tegen hierop gegronde aanspraken van derden op eerste verzoek vrijwaren. Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
7. Elke aansprakelijkheid van Happy Dish is beperkt tot de netto factuurprijs.

Artikel 9 Annulering
1. Opdrachtgever dient de annulering schriftelijk kenbaar te maken.
2. In geval van annulering door de opdrachtgever worden annuleringskosten in rekening gebracht, volgens onderstaand schema. Onder de totale kosten worden alle overeengekomen kosten verstaan, waaronder inkoop, inzet personeel en overige relevante kosten.

Bij annulering tot 1 week voor levering is opdrachtgever 15% van de totale factuurbedrag verschuldigd.
Bij annulering tot 24 uur voor levering is opdrachtgever 30% van de totale factuurbedrag verschuldigd.
Bij annulering binnen 24 uur voor levering is opdrachtgever 50% van de totale factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 10 Overmacht en weersomstandigheden
1. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie vermeld wordt. Happy Dish heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderd wordt. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere voorwaarden en verplichtingen van Happy Dish opgeschort, zonder dat Happy Dish tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
2. Onder overmacht worden eveneens omstandigheden bedoeld op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Happy Dish niet mogelijk is, waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van Happy Dish aan hun verplichtingen, brand, wateroverlast, staking, werkonderbreking, import- of handelsverboden, uitsluiting of andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.
3. Indien Happy Dish bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde diensten en overigens gemaakte kosten afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Informatievoorziening
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Happy Dish en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Happy Dish behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Slotbepalingen
1. Op iedere offerte en overeenkomst tussen Happy Dish en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Afwijkingen van en / of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen expliciet in de overeenkomst opgenomen te worden